LASEL: Championnat de Basketball Juniors ISF 2016/17.

Den 27. Oktober huet eis Meederchers Basketball Equipe (99-2002 gebuer) am Lycée vum Athénée Qualifikatioun vum ISF Tournoi gespillt. Den éischten Match hunn mir ouni grousser Problemer géint den Lycée vun Reiden gewonnen. Am 2. Match ass et géint den Lycée de Garçon aus der Stad sou just duer gaangen …

Visite de l’IVV par la 3e-Option « Bio-Expert » du LMRL

Mardi, le 11 octobre 2016, le groupe de l’option en 3ième « Bio-Expert » a visité l’Institut Viti-Vinicole à Remich dans le cadre de ses expériences de fermentation alcoolique. La visite a démarré dans les vignobles de l’Institut où Monsieur Robert Mannes, qui travaille dans le domaine de l’expérimentation viticole et de …

News from Chennai, 26th October, 2016

26th October 2016 This was our last day in India. Today we met at school so that we all could drive together to Fort Saint George Museum. Fort Saint George is citadel built by the British East India Company in Chennai, which later became the British capital in south India. …

« Meng Klass en Team » 7o3

De Projet „Meng Klass en Team“ soll de Schüler et erméiglechen zesummen flott Erfahrungen an der Natur ze sammelen an d’Gruppendynamik ze stäerken. Ënnert der Begleedung vun der Madame Goebel an dem Här Barthels war d‘7o3 vum 20.-21. Oktober an der Jugendherberg zu Huelmes ënnerbruecht. Si hunn en Rallye pédestre …

LMRL YELclub wächst und gedeiht

und gewinnt neue Mitglieder, die sich freiwillig und gern (!) jeden Freitagnachmittag nach dem Unterricht treffen, um zu debattieren und an internationalen Projekten in Kooperation mit unseren YELpartnern in der SLowakei, Deutschland, Spanien, Finnland und Frankreich mitzuwirken. YEL steht für « Young European Leaders ». Im vergangenen ersten Projektjahr des von der …

Zwei Monate zu Gast in Luxemburg

sind Samir Harbaz (2.v.re) und Julia Balvonovar, Schüler unserer Partnerschule Gymnazium bilingvalne in Zilina, das Koordinator unseres eramusplus-Projekts YEL (Young European Leaders) ist. Samir und Julia wohnen bei den Familien der YELclubmitglieder unserer Schule, Erwan Podevin (2E, Bild: 1. v.l.) und Alessandro Orellana (3C1, 1 v.r). Sie besuchen den Unterricht, …

LASEL: CROSS-DUATHLON

Exellent Performance vun de Geschwester Reuter um Lasel Duathlon zu Réiden. D’Caroline (701) as éischt Meedchen bei de Minimes an de Philippe ( 5c1) as ganz gudden 6. bei de Cadets. Bravo dir 2 Fuussen!!

LASEL: Championnat de Basketball Juniors ISF 2016/17

Den 13. Oktober huet eis Jongen Basketball Equipe (99-2002 gebuer) am Lycée de Garçon Qualifikatioun vum ISF Tournoi gespillt. Den éischten Match hunn mir kloer géint den Lycée Ermesinde gewonnen. Am 2. Match ass et leider géint den Lycée de Garçon vun Esch net duer gaangen an hunn knapp op …

Visite d’IBBL de l’option de 1re: Biotechnologie du LMRL

Le mardi 4 octobre, les élèves de l’option en 1re « biotechnologies » ont visité «IBBL (Integrated BioBank of Luxembourg) ». Dr Weiler, Science Communication Officer d’IBBL, nous a présenté brièvement le rôle de cet institut, qui est une biobanque dont l’objectif est d’améliorer les soins de santé pour les patients. Nous avons vite compris …